شرایط تایید مدارک

· ترجمه اجاره نامه:
* اجاره نامچه در صورتي كه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر باشد، قابل ترجمه و تاييد است. اجاره نامه هايي كه
در آژانس‌هاي مسكن تهيه مي‌شوند فاقد اعتبار قانوني براي تاييد هستند.

· ترجمه احكام طلاق:
* احكام طلاق يا اقرار عدم امكان سازش كه منجر به جدائي نگرديده باشد، قابل ترجمه و تاييد نيست. چنانچه مراجعه كننده اظهار
به جدايي نمايد، ارائه سند طلاق يا شناسنامه كه در آن واقعه طلاق به ثبت رسيده باشد براي استناد سند ترجمه شده الزاميست.

· ترجمه احكام قهرماني و رشته هاي ورزشي:
* ترجمه حكم قهرماني در رشته هاي مختلف ورزشي با مهر سازمان تربيت بدني يا فدراسيون ورزشي قابل تاييد است.

· ترجمه احكام:
* احكام صادره توسط دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و همچنين صورتجلسه‌هاي دادگاه و گواهي‌هاي صادره از دادگاه‌ها در
صورتي قابل ترجمه و تاييد است كه ممهور به مهر "ترجمه بلامانع است" توسط شعبه صادر كننده باشد.
* در اين مورد، احكام حصر واثت كه توسط شعبه دادگاه‌هاي عمومي و احكام حجر و قيم‌نامه كه توسط دايره سرپرستي صادر
مي‌شود، استثناء است.

· ترجمه ارزيابي املاك:
* برگه ارزيابي املاك و مستغلات در صورتي قابل ترجمه و تاييد است كه توسط كارشناس رسمي دادگستري انجام شده و
كانون كارشناسان دادگستري آن را تاييد كرده باشد، قابل ترجمه و تاييد مي‌باشد.

· ترجمه اساسنامه:
* اساسنامه شركتها، در صورتي كه ممهور به مهر برجسته ثبت شركتها باشد، قابل ترجمه و تاييد است.
* اساسنامه شركتهاي واقع در برخي از شهرستانها كه مهر ثبت آنها به صورت استامپي مي‌باشد، نيز قابل ترجمه و تاييد
مي‌باشند.

· ترجمه استشهاديه:
* ترجمه استشهاديه قابل تاييد رسمي دادگستري نمي باشد؛ مگر در دو مورد:
الف) استشهاديه اعلام آدرس مسكوني: ترجمه استشهاديه اعلام آدرس محل سكونت با تاييد نيروي انتظامي منطقه مربوطه قابل
تاييد است.
ب) ترجمه استشهاديه افراد تحت تكفل: ترجمه استشهاده افراد تحت تكفل (پدر، مارد، خواهر تا زمان تجرد و برادر تا زمان رسيدن
به سن قانوني) در مورد افرادي كه در خارج از كشور مشغول به كار هستند و كفالت خانواده را بر عهده دارند، قابل تاييد است.
در اين مورد ارائه شناسنامه براي تاييد استشهاديه الزامي است.

· ترجمه استعلام ثبت اسناد:
* استعلام ثبت اسناد در صورتي قابل ترجمه و تاييد است كه ممهور به مهر ثبت اسناد منطقه مربوطه باشد.

· ترجمه اظهارنامه و دادخواست:
* اظهارنامه و دادخواست در صورتي كه در مرحله اوليه باشد، قابل ترجمه و تاييد نيست.

· ترجمه اقرارنامه:
* اقرار نامه در صورتي قابل ترجمه و تاييد است كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سردفتر باشد.
* با توجه به متن اقرارنامه، ارائه مدارك لازم براي تاييد ترجمه الزامي مي‌باشد.

· ترجمه انواع كارت شناسايي:
* ترجمه كارتهاي شناسايي صادره توسط ارگانهاي دولتي، با مهر و امضا سازمان مربوطه، قابل تاييد است.
* ترجمه كارت ملي قابل تاييد است.
* ترجمه كارت دانشجويي، قابل تاييد نيست.
* كارتهاي شناسايي صادره توسط شركتهاي خصوصي، با همراه روزنامه رسمي شركت، قابل تاييد است.

· ترجمه آگهي تغييرات:
* آگهي تغييرات شركتها، در صورتي كه اصل باشد یا کپی آن ممهور به مهر برجسته ثبت شركتها باشد، قابل ترجمه و تاييد
است.

· ترجمه بارنامه ها و اسناد صادرات و واردات:
* ترجمه بارنامه هاي گمركي و اسناد مربوط به واردات و صادرات با مهر گمرك قابل تاييد است.

· ترجمه پاسپورت:
* ترجمه پاسپورت در صورتي كه زمان انقضاي آن نگذشته باشد، قابل تاييد است و كپي برابر با اصل از پاسپورت كه
توسط مترجم رسمي انجام شده باشد نيز قابل تاييد است.

· ترجمه تعهدنامه:
* تعهدنامه در صورتي قابل ترجمه و تاييد است كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سر دفتر تنظيم شده باشد.

· ترجمه تفويض وكالتنامه و ساير انواع نقل و انتقالات:
* تفويض وكالتنامه و نقل و انتقالات در صورتي كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سردفتر باشد، قابل ترجمه و تاييد
است.
* در مورد تاييد ترجمه تفويض وكالت، ارائه وكالتنامه‌هاي قبل براي استناد و رويت الزامي است.

· ترجمه حساب هاي بانكي:
* ترجمه گواهي گردش حسابهاي بانكي و گواهيهاي مانده موجودي صادره توسط بانكها و موسسات مالي در صورتي كه
توسط امور بين‌الملل مهر شده باشد، قابل تاييد است.

· ترجمه خلاصه فوت:
* ترجمه خلاصه فوت به همراه و ممهور به مهر ثبت احوال قابل تاييد است.
* تمامي گواهينامه‌هاي صادره از سازمان بهشت زهرا با مهر اين سازمان قابل ترجمه و تاييد است.

· ترجمه دفترچه بيمه تامين اجتماعي:
* ترجمه دفترچه بيمه تامين اجتماعي درصورتي كه ممهور با مهر سازمان تامين اجتماعي و داراي اعتبار باشد، قابل تاييد
است.

· ترجمه دفترچه بيمه خدمات درماني:
* ترجمه دفترچه بيمه خدمات درماني درصورتي كه ممهور با مهر سازمان خدمات درماني و داراي اعتبار باشد، قابل تاييد |
است.

· ترجمه دفترچه‌هاي حساب پس انداز:
* ترجمه كليه ردفترچه‌هاي بانكي (پس انداز قرض الحسنه، كوتاه مدت و بلند مدت) صادره توسط بانكها، با مهر و امضاي
شعبه صادر كننده، قابل تاييد است.

· ترجمه رونوشت سند ازدواج:
* براي ترجمه رونوشت سند ازدواج، همراه داشتن شناسنامه الزامي است.
* ترجمه رونوشت سند ازدواج در صورتي كه از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفترخانه باشد، قابل تاييد است.

· ترجمه رونوشت سند طلاق:
* براي ترجمه رونوشت سند طلاق، همراه داشتن شناسنامه الزامي است.
* ترجمه رونوشت سند طلاق در صورتي كه از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفترخانه باشد، قابل تاييد است.

· ترجمه سند ازدواج:
* براي ترجمه سند ازدواج، همراه داشتن شناسنامه يكي از ذوجين الزامي است.
* ترجمه سند ازدواج در صورتي كه خوانا و بدون قلم‌خوردگي و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقيق
دفترخانه باشد، قابل تاييد است.
* ترجمه عقد انقطاعي (مدت دار) قابل تاييد نيست.

· ترجمه سند طلاق:
* براي ترجمه سند ازدواج، همراه داشتن شناسنامه الزامي است.
* ترجمه سند طلاق در صورتي كه خوانا و بدون قلم‌خوردگي و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقيق
دفترخانه باشد، قابل تاييد است.

· ترجمه سند مالكيت:
* سند مالكيت در صورتي كه خوانا و بدون قلم‌خوردگي و ممهور به مهر ثبت اسناد در آخرين ستون نقل و انتقال باشد، قابل
ترجمه و تاييد است.
* سند مالكيتي كه در تاريخ ترجمه در دادگاه‌ها براي آزادي متهم به وثيقه گذاشته شده باشد، قابل ترجمه و تاييد نيست.

· ترجمه شناسنامه:
* مراجعه‌كننده بايد املاي انگليسي (مطابق با پاسپورت) مورد نظر اسامي مندرج در شناسنامه را در زمان تحويل شناسنامه قيد
نمايد.
* ترجمه شناسنامه همراه با اصل و در صورت نداشتن قلم‌خوردگي و ممهور به مهر ثبت احوال محل صدور قابل تاييد است.
* شناسنامه‌هاي قديمي فاقد اعتبار و غير قابل ترجمه هستند؛ مگر اين كه صاحب آن فوت نموده و در آن قيد شده باشد.
* در مقابل اسامي فرزندان بايد مهر ثبت احول الصاق شده باشد.
* در مقابل واقعه طلاق بايد مهر دفتر طلاق الصاق شده باشد.

· ترجمه صورتجلسه سهام:
* صورتجلسه سهام شركتها كه تعداد سهام اعضا در آن ذكر شده و ممهور به مهر برجسته ثبت شركتها باشد، قابل ترجمه
و تاييد است. برگه‌هاي مربوط به شركتهاي خصوصي، با رائه روزنامه رسمي شركت، قابل ترجمه و تاييد است.

· ترجمه فيش هاي حقوقي:
* ترجمه فيشهاي حقوقي از ادارات دولتي، قابل تاييد است.

· ترجمه قبوض آب، برق، تلفن و گاز:
* ترجمه قبوض آب، برق، تلفن و گاز، قابل تاييد است.

· ترجمه كارت بازرگاني:
* ترجمه كارت بازرگاني با تاييد وزارت بازرگاني قابل تاييد است و كپي برابر با اصل از كارت بازرگاني كه توسط مترج
رسمي انجام شده باشد نيز قابل تاييد است.

· ترجمه كارت پايان خدمت:
* ترجمه كارت پايان خدمت همراه با اصل قابل ترجمه و تاييد است.

· ترجمه كارت سبز اتباع خارجه:
* ترجمه كارت سبز اتباع بيگانه، ضمن صدور گواهي از فرمانداريهاي محل سكونت جهت اصالت كارت سبز قابل تاييد
است.

· ترجمه كارت معافيت از خدمت:
* ترجمه كارت معافيت از خدمت همراه با اصل قابل ترجمه و تاييد است.

· ترجمه كارت نظام پزشكي:
* ترجمه كارت نظام پزشكي با امضا رئيس سازمان نظام پزشكي و ارائه مدرك تحصيلي جهت استناد، قابل تاييد است.

· ترجمه كارت نظام مهندسي:
* ترجمه كارت نظام مهندسي با امضا رئيس سازمان نظام پزشكي و ارائه مدرك تحصيلي جهت استناد، قابل تاييد است.

· ترجمه كارت واكسيناسيون:
* ترجمه كارت واكسيناسيون با تاييد سازمان نظام پزشكي يا مراكز بهداشتي دولتي، قابل تاييد است.

· ترجمه گواهي تجرد:
* ترجمه گواهي تجرد در صورتي كه توسط سازمان ثبت احوال محل صدور شناسنامه يا اداره سجلات امور خارجه (احوال
شخصيه) صادر شده باشد، قابل تاييد است.

· ترجمه گواهي عدم سوء پيشينه:
* ترجمه گواهي سوء پيشينه طبق قانون تا سه ماه پس از تاريخ صدور قابل تاييد است و سندي كه تاريخ آن گذشته باشد قابل
ترجمه و تاييد نيست.

· ترجمه گواهي كار از بيمارستان ها و درمانگاه ها:
* ترجمه گواهي كار از بيمارستانها و درمانگاهها با تاييد وزارت بهداشت و درمان و گواهيهاي پزشكي با تاييد سازمان نظام
پزشكي قابل تاييد است.

· ترجمه گواهي مربوط به روستاهاي دور افتاده:
* ترجمه گواهيهاي مربوط به اشخاص در روستهاي دور افتاده با تاييد فرمانداري منطقه يا بخشداري و در صورت در
دسترس نبودنف با مهر و امضاي شوراي اسلامي محل يا ناحيه انتظامي منطقه، قابل تاييد است.

· ترجمه گواهي ولادت:
* ترجمه گواهي ولادت با مهر پزشك مربوطه و تاييد سازمان نظام پزشكي قابل تاييد است.

· ترجمه گواهي هاي ازدواج هاي شرعي:
* ترجمه گواهيهاي صادره از سوي فرمانداريها در مورد ازدواجهاي شرعي اتباع بيگانه كه فاقد سفارتخانه در ايران هستند،
قابل تاييد است.

· ترجمه گواهي هاي آموزشي كوتاه مدت ادارات دولتي:
* ترجمه گواهينامه‌هاي دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت (ساعتي) كه از طريف ادارات دولتي و يا سازمانهاي دولتي صادره
شده، قابل تاييد است.

· ترجمه گواهي هاي آموزشي كوتاه مدت از سازمانها:
* ترجمه گواهيهاي آموزشي كوتاه مدت (ساعت دار) صادره از سازمان مديريت دولتي و مجتمع آموزشي ايران و موسسه
آموزشي ايزايران ممهور به مهر مرجع صادر كننده، قابل تاييد است.
* ترجمه گواهيهاي آموزشي كوتاه مدت (ساعتي) صادره از جهاد دانشگاهي ممهور به مهر جهاد دانشگاهي، قابل تاييد است.

· ترجمه گواهي هاي آموزشي كوتاه مدت شركت هاي خصوصي:
* ترجمه گواهيهاي آموزشي كوتاه مدت (ساعتي) شركتهاي دولتي خصوصي، ضمن ارائه آخرين روزنامه رسمي با موضوع
فعاليت شركت و مجوز آموزش، قابل تاييد است.

· ترجمه گواهي هاي بيمه:
* ترجمه گواهيهاي صادره از بيمه البرز، بيمه دانا، بيمه اسيا، بيمه ايران و غيره با مهر اداره بيمه، قابل تاييد است.

· ترجمه گواهي هاي صادره از آژانس هاي هواپيمايي:
* ترجمه گواهيهاي صادره از آژانسهاي هواپيمايي چنانچه به صورت شركتي اداره مي‌شوند، با ارائه آخرين روزنامه رسمي
و در غير اين صورت با تاييد سازمان هواپيمايي كشوري يا مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، قابل تاييد است.

· ترجمه گواهي هاي صادره از تعاوني ها:
* ترجمه گواهيهاي صادره از تعاونيهاي مسكن و مصرف، قابل تاييد است.

· ترجمه گواهي هاي صادره از داروخانه ها:
* ترجمه گواهيهاي كار صادره از داروخانه‌ها، با تاييد انجمن داروخانه‌داران، قابل تاييد است.

· ترجمه گواهي هاي صادره از سازمان فني و حرفه اي:
* ترجمه گواهينامه هاي مهارت فني حرفه اي كه توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي صادر شده، قابل تاييد است.

· ترجمه گواهي هاي فرهنگي و هنري:
* ترجمه گواهيهاي صادره از فرهنگسراها و مراكز فرهنگي و فعاليتهاي هنري، در صورت تاييد توسط وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامي، قابل تاييد است.

· ترجمه گواهي هاي كار از مشاغل آزاد:
* ترجمه گواهيهاي كار مشاغل آزاد، ضمن تاييد اتحاديه يا ارائه جواز كسب، مورد تاييد است.

· ترجمه گواهي هاي كار از موسسات و ادارات دولتي:
* ترجمه گواهي كار صادره از سوي ادارات و موسسات و سازمانهاي دولتي، با ارائه حكم مربوطه، قابل تاييد است.

· ترجمه گواهي هاي كار اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي:
* ترجمه گواهيهاي كار مربوط به اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي با تاييد سازمان مركزي و مهر و امضا
معرفي شده دانشگاه، قابل تاييد است.

· ترجمه گواهي هاي كار اساتيد دانشگاه هاي دولتي:
* ترجمه گواهيهاي كار مربوط به اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاههاي دولتي با مهر و امضا رياست دانشكده، قابل
تاييد است.

· ترجمه گواهي هاي كار صادره از شركت هاي خصوصي:
* تمامي گواهيهاي صادره از سوي شركتهاي خصوصي، با ارائه آخرين روزنامه رسمي با مهر شركت و ارائه دفترچه بيمه،
قابل ترجمه و تاييد است. در ضمن در صورتي كه در چنين گواهي، سمت شخص ذكر شده باشد، ارائه مدرك مرتبط نيز
الزامي است.
* در صورتي كه در گواهي صادره از طرف شركت حرفه و كار تخصصي، ميزان تحصيلات قيد شده باشد، ارائه مدرك
تحصيلي صاحب سند براي تاييد ترجمه الزامي است.
* براي ترجمه گواهيهاي صادره از طرف شركت براي كاركنان نيمه وقت، ديگر نيازي به ارائه دفترچه بيمه نيست.

· ترجمه گواهي هاي كار صادره از مهد كودكها:
* ترجمه گواهيهاي صادره از مهدكودكها و مراجعي كه فعاليت آنها زير نظر سازمان بهزيستي مي‌باشد، ضمن تاييد اسن
سازمان قابل تاييد است.

· ترجمه گواهي هاي مالياتي:
* گواهيهاي مالياتي و همچنين ترازنامه شركتها، در صورتي كه ممهور به مهر مميز مالياتي باشد، قابل ترجمه و تاييد است.

· ترجمه‌ گواهي هاي مراكز آموزشي دوره‌هاي زبان:
* ترجمه گواهيهاي صادره از مراكز آموزشي دوره‌هاي زبان، چنانچه به صورت شركتي اداره مي‌شوند، ضمن ارائه آخرين
روزنامه رسمي شركت و در غير اين صورت با مجوز آموزش و پرورش، قابل تاييد است.

· ترجمه گواهي هاي مربوط به ازدواج هاي شرعي بنياد صدر:
* ترجمه گواهيهاي مربوط به ازدواجهاي شرعي بنياد صدر مربوط به اتباع خارجه كه در ايران داراي سفارتخانه نيستند،
قابل تاييد نيست.

· ترجمه گواهي هاي وكلا:
* ترجمه گواهيهاي صادره توسط دفاتر وكالتي و پروانه وكالت با تاييد كانون وكلا قابل تاييد است.
* ترجمه گواهيهاي مربوط به پرونده هاي مطروحه در دادگاهها، در صورت تصديق شعبه، قابل تاييد است.

· ترجمه گواهينامه رانندگي:
* ترجمه گواهينامه رانندگي همراه با اصل قابل ترجمه و تاييد است.

· ترجمه گواهينامه هاي كشتيراني:
* ترجمه گواهيهاي صادره از كشتيراني ممهور به مهر كشتيراني والفجر 8 قابل تاييد است

· ترجمه گواهينامه‌هاي دريانوردي:
* ترجمه گواهينامه‌هاي دريانوردي با مهر كشتيراني قابل تاييد است و كپي برابر با اصل آن كه توسط مترجم رسمي انجام
شده باشد نيز قابل تاييد مي‌باشد.

· ترجمه ليست بيمه:
* ليست بيمه كاركنان شركتها همراه با برگه پرداخت بيمه يا ممهور به مهر باجه دريافت تامين اجتماعي، قابل ترجمه و تاييد
است.

· ترجمه مبایعه‌نامه:
* بيع‌نامه در صورتي كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سردفتر باشد، قابل ترجمه و تاييد است. بيع‌نامه‌هايي كه در
آژانس‌هاي مسكن تهيه مي‌شوند فاقد اعتبار براي ترجمه و تاييد است.

· ترجمه مدارك صادره در خارج از كشور:
" ترجمه مدارك صادره در خارج از كشور اعم از سند ازدواج، گواهينامه ها، مدارك تحصيلي، پزشكي، وكالتنامه، احكام
دادگاهها و ..... با تاييد سفارت ايران در كشور متبوع و سپس تاييد مهر كنسولگري ايران، توسط وزارت امور حارجه قابل
تاييد است.

· ترجمه معرفي نامه هاي دوره هاي تخصصي:
* معرفي نامه هاي كاركنان شركتها براي دوره‌هاي تخصصي پرسنل با ارائه آخرين روزنامه رسمي و دفتر بيمه قابل
ترجمه و تاييد است.

· ترجمه مكاتبات بين سازمان‌هاي دولتي:
* ترجمه مداركي كه جنبه مكاتبه بين سازمان‌ها داشته باشد مدرك و سند رسمي تلقي نمي‌شود و فقط مقررات و آئين‌نامه‌هاي
قابل ترجمه و تاييد است.

· ترجمه وصيتنامه:
* ترجمه وصيتنامه در سربرگ محضر با مهر و امضا سر دفتر و همراه با شناسنامه وصي و موصي قابل تاييد است و چنانچه
وصي فوت نموده باشد، تنفيذ وصيتانامه در دادگاه به ضميمه ترجمه جهت اسناد الزامي است. لازم است ذكر شود كه اقليتهاي
مذهبي از اين قاعده مستثني مي باشند.

· ترجمه وكالتنامه:
* وكالتنامه در صورتي قابل ترجمه و تاييد است كه در دفاتر اسناد رسمي و در سر برگ محضر تهيه و ممهور به مهر و امضاء
سر دفتر و شناسنامه موکل همراه آن باشد.

 

 
گالری تصاویر
آدرس و شماره تماس
شعبه ونک: ضلع شرقی میدان ونک، جنب بانک دی
پلاک 82 - طبقه دوم
شماره تماس : 02188888135
ایمیل : translationpaliz@gmail.com
شعبه سید خندان:
ضلع جنوب غربی پل سید خندان
جنب انتشارات قلم چی، پلاک 26، طبقه دوم
  شماره تماس: 02188522523
آمار بازدید سایت
افراد آنلاین : 2 نفر

بازدید امروز : 11 نفر
بازدید دیروز : 34 نفر

مجموع بازدید ها :
63606 نفر